ਮੁੰਡਿਆ

ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੁੰਡਿਆ ਨਾ ਮੰਗ ਰੋਟੀਆਂ
ਖਾਏਂ ਗਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੱਥੋਂ ਨੇਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ
ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਕੱਟ ਇਥੇ ਦਿਨ ਚਾਰ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਮਾਰ
ਇੱਕ ਮੁਕੀ ਚਕ ਲੈ ਦੂਸਰੀ ਤਿਆਰ

ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਨੂਰ
ਜਾਣ ਠੁਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕਸੂਰ
ਰਹਿਣ ਸੁਖੀ ਵਾਜਿਦਾਂ ਵਲੀਕਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਮਾਰ
ਇੱਕ ਮੁਕੀ ਚੱਕ ਲੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਿਆਰ

ਹਵਾਲਾ: ਰਾਤ ਕੁਲੈਹਣੀ, ਹਬੀਬ ਜਾਲਬ; ਜਾਲਬ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਰਾਚੀ; ਸਫ਼ਾ 63 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )