ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਗੀਤਤ

ਇਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਰਾਤਾਂ
ਮੈਂ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂੰ ਪਾਵਾਂ ਝਾਤਾਂ
ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਵ ਨਾਹ
ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੜ ਖਿੜ ਜਾਣਾ

ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਵਾਂ ਗੈਯ
ਲਾਲ਼ ਚੁਣੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਪਾਵਾਂਗੀ
ਹਨ ਮੁੱਕ ਚਲੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ
ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਵ ਨਾਹ

ਮੈਂ ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਲੌ ਵੀਣੀ ਆਂਂ
ਦੂਰੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਨਾਂ ਲੇਨੀ ਆਂਂ
ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਤਾਂ
ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਆਵ ਨਾਹ