ਅਸਾਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਸਕੀ

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ

ਅਸਾਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਸਕੀ ਸਕੀ ਚਿਟਿਆਈ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਝੜੀ ਸਾਵਣ ਦੀ ਮੱਕੀ ਅਸਾਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਸਕੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਨਭੜ ਮੱਚਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਮੁਸੰਮੀ ਹੱਕੀ ਅਸਾਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਸਕੀ ਬੱਗੇ ਕਾਗ ਪੱਲੂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਬਾਲ ਸਵੇਰੇ ਪਾੜਨ ਰੁੱਖੀ ਅਸਾਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਸਕੀ ਲਾਲ਼ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਭੂਰੀਆਂ ਭਨਜਰਾਂ ਲਾਈ ਬੁੱਤੀ ਅਸਾਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਸਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖ ਤਬੀਲੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੇਰੀ ਨੀਲੀ ਲੱਕੀ ਅਸਾਂ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਸਕੀ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ