ਮਿਲੀ ਨਗ਼ਮਾ

ਸੌਂਹ ਤੇਰੀ ਓ ਦੇਸ ਪਿਆਰਿਆ
ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਾ ਰਿਆ
ਜੱਗ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਏ
ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਹਵਾਂ ਹਾਰ ਦਿਆਂ
ਸੌਂਹ ਤੇਰੀ ਓ ਦੇਸ ਪਿਆਰਿਆ
ਕਲਮੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ
ਮੈਂ ਏਸੇ ਲਈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਂ
ਮੈਂ ਰਾਖਾ ਤੇਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ
ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ
ਸੌਂਹ ਤੇਰੀ ਓ ਦੇਸ ਪਿਆਰਿਆ
ਅੰਗ ਤੇਰੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਨੇ
ਡੱਕੇ ਵੀ ਪੋਨੇ ਵਰਗੇ ਨੇ
ਕੱਖ ਕਾਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ
ਸੌਂਹ ਤੇਰੀ ਓ ਦੇਸ ਪਿਆਰਿਆ
ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਸਾਹ ਦਿਲ ਤਾਰਾ ਏਂ
ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਪਾਰਾ ਏਂ
ਤੂੰ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ
ਮਾਂ ਸਮਝਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ
ਸੌਂਹ ਤੇਰੀ ਓ ਦੇਸ ਪਿਆਰਿਆ
ਤੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਅਮਨ ਸੁਨੇਹੜਾ ਏਂ
ਤੂੰ ਚੌਂਹ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਹੜਾ ਏਂ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਲਿਖਣਾ
ਚੈ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਆਂ
ਸੌਂਹ ਤੇਰੀ ਓ ਦੇਸ ਪਿਆਰਿਆ