ਵੈਲਿਊ ਕਵੀਲੀਵ

ਵੈਲਿਊ ਕਵੀਲੀਵ
ਚਿੱਤ ਪਈਆਂ ਫ਼ਿਕਰਾਂ

ਵੈਲਿਊ ਕਵੀਲੀਵ
ਅਖੇ ਮੇਰੀ ਉਘੜੀ

ਵੈਲਿਊ ਕਵੀਲੀਵ
ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਗਾਲ

ਵੈਲਿਊ ਕਵੀਲੀਵ
ਸਾੜ ਸਾੜ ਅੱਖੀਆਂ

ਵੈਲਿਊ ਕਵੀਲੀਵ
ਰਾਤ ਦੇ ਉਨੀਂਦਰੇ

ਵੈਲਿਊ ਕਵੀਲੀਵ
ਕੁੰਡੀ ਮੇਰੀ ਖਿੜਕੀ

ਵੈਲਿਊ ਕਵੀਲੀਵ
ਬੂਹੇ ਧੱਕੇ ਝੱਖੜਾਂ

ਵੇਲਿਆਂ ਕੁਵੇਲੀਆਂ
ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਆਨ ਦੇ

ਵੇਲਿਆਂ ਕੁਵੇਲੀਆਂ
ਪਾਏ ਨੀ ਭੁਲੀਖੜੇ

Reference: Appar; Sanjh; Page 190

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਕਾਬਲ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ