ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲਈ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ

ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲਈ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ
ਰੱਤ ਹਯਾਤੀ ਥੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ

ਭਰ ਭਰ ਟਿੰਡਾਂ ਅੱਥਰੂ ਗੇੜੇ
ਦਿਲ ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਸੁਕਦੀ ਜਾਂਦੀ

ਲਾਟਾਂ, ਲਾਂਬੂ, ਭਾਂਬੜ, ਇਸ਼ਕਾ
ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਫੁਕਦੀ ਜਾਂਦੀ

ਚਿੱਥ ਚਿੱਥ ਬੁਲ੍ਹੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਡੱਕੀਆਂ
ਹਿਜਰ ਕੁਹਾੜੀ ਟੁਕਦੀ ਜਾਂਦੀ

ਆਖੋ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਛਮਕਾਂ
ਕਮਰ ਹਯਾਤੀ ਰੁਕਦੀ ਜਾਂਦੀ