ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਈ

ਅੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬਣਿਆ
ਨਵੇਂ ਕਹਾਣੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ?

ਗੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀਂ ਖਿੜ ਪਈ ਏ
ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ; ਕੀ ਬਣਿਆ ?

ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਈ
ਜਾਣ ਸੀ ਜਾਨੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ?

ਆਕੜ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚ
ਤੰਦ ਦੀ ਤਾਣੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ?

ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਏ
ਹਾਣ ਦੇ ਹਾਣੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ?

ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ
ਮੱਟੀ ਛਾਣੀ , ਕੀ ਬਣਿਆ?

ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਸੀ
ਕਿਸਮਾਂ ਖਾਣੀ ਕੀ ਬਣਿਆ?