ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੀਰਾਨੀ ਦਿਸਦੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੱਧਰਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂਂ
ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚੀਆਂ ਉਹੀਓ ਤਨਹਾਈਆਂਂ

ਹਵਾਲਾ: ਸੁਫ਼ਨੇ ਮਾਰ ਗਏ; ਸਾਇਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ; ਸਫ਼ਾ 90 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )