ਹਾਲੀ ਤਕ ਹਨੇਰਾ ਏ

ਹਾਲੀ ਤਕ ਹਨੇਰਾ ਏ
ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸਵੇਰਾ ਏ

ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਦਾ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾ ਏ

ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ
ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਬਥੇਰਾ ਏ

ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਹਾਸਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ
ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਏ

ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਕਾਮਾ ਏ
ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵਡੇਰਾ ਏ