ਕੀ ਬਦਲਣ ਤਕਦੀਰਾਂ

ਸਗ਼ੀਰ ਤਬੱਸੁਮ

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਲਦਲ ਨੇਂ ਤਾਬੀਰਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪਿੰਡੇ ਅਤੇ ਲੀਰਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਪਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਖਲੋਤੀ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅੰਦਰ ਧੁੱਤ ਨੇਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਦਲਣ ਤਕਦੀਰਾਂ!

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸਗ਼ੀਰ ਤਬੱਸੁਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ