ਸਾਜਿਦ ਚੌਧਰੀ

ਸਾਜਿਦ ਚੌਧਰੀ

ਸਾਜਿਦ ਚੌਧਰੀ

ਸਾਜਿਦ ਚੌਧਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਆਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਂ। ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਲਾਮ ਆਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਖਤ "ਆਪਣੀ ਖੋਜ " ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਜਿਦ ਚੌਧਰੀ ਕਵਿਤਾ

ਬੇਤ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ