ਕੌਂਤ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ

ਮੈਂ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਧੂਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਤ ਦੀਆਂ
ਫ਼ਲਕ ਫ਼ਲਕ ਕੇ
ਥਬਕ ਥਬਕ ਕੇ
ਸੱਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਧੂਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਤ ਦੀਆਂ

ਭਲਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ
ਬੋਦੇ ਵਾਹ ਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਦੱਸੇ ਦਾ
ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੁੰਗਰੀ ਪੀਲੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਵਸੇ ਦਾ
ਮੈਂ ਜਮ ਜਮ ਪਈ ਬਲਿਹਾਰਾਂ ਦੀ
ਵਿਚੋ ਵਿਚ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ
ਮੈਂ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਧੋ ਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਤ ਦੀਆਂ
ਉਹ ਚੁੰਨ੍ਹਾ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਆਇਆ ਏ

ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲੱਖ ਥੱਕੀ ਸਾਂ
ਮੈਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾਪਾ ਇੱਕੀ ਸਾਂ
ਜਿੰਦ ਡਾਢੀ ਹੁਸੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ
ਇਹ ਕੱਲੀ ਵਡ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਸੌੜ ਦਿਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ

ਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪੀਪੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਹੁਣ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਤ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਏ
ਮੈਂ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਧੂਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਂਤ ਦੀਆਂ

ਹਵਾਲਾ: ਜਗਰਾਤੇ, ਸ਼ਰੀਫ਼ ਕੁੰਜਾਹੀ; 1958؛ ਸਫ਼ਾ 35 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )