ਆਸ਼ਿਕ ਇਸ਼ਕ ਮਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ

ਆਸ਼ਿਕ ਇਸ਼ਕ ਮਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਕਦੀ ਨਾ ਥੀਵਣ ਵਾਂਦੇ ਹੂ

ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਜ਼ਾਤੀ ਇਸਮ ਕਮਾਂਦੇ ਹੂ

ਹਿੱਕ ਪਲ਼ ਮੂਲ ਅਰਾਮ ਨਾ ਆਏ
ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰਨ ਕੁਰਲਾਂਦੇ ਹੂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਫ਼ ਸਹੀ ਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਵਾਹ ਨਸੀਬ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੂ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕਜ਼ਜ਼ ਮਤਬੂਆਤ; ਸਫ਼ਾ ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )