ਅੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹਿਓਂ, ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਹੋਇਓਂ

ਅੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹਿਓਂ, ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਹੋਇਓਂ
ਨਾ ਗਿਆ ਹਿਜਾਬੋਂ ਪਰਦਾ ਹੂ

ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਆਲਮ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓਂ
ਭੀ ਤਾਲਿਬ ਹੋਇਓਂ ਜ਼ਰ ਦਾ ਹੂ

ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ
ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨਫ਼ਸ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੂ

ਬਾਝ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ
ਈਓ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੂ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕਜ਼ਜ਼ ਮਤਬੂਆਤ; ਸਫ਼ਾ ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )