ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦਿਆਂ ਆਹੀਂ ਕੋਲੋਂ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਝੜਦੇ ਹੋ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੀਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਮਾਂਗ ਜ਼ਿਮੀਂ ਵਿਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੀਂ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਾਰੇ ਝੜਦੇ ਹੋ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੀਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ