ਦੁਨੀਆ ਘਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਕ ਦੇ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਦੁਨੀਆ ਘਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਕ ਦੇ ਯਾ ਘਰ ਕਾਫ਼ਰ ਦੇ ਸੁਹੰਦੀ ਹੋ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਕਰਦੀ ਔਰਤ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਕਰੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਝੋ ਨਦੀ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਐਸਾ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਂਗੂੰ, ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਰਾਹ ਕੁ ਹਿੰਦੀ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ