ਜੀਂ ਦਿਲ ਇਸ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਜੀਂ ਦਿਲ ਇਸ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦਿਲ ਸਖ਼ਤ ਬਖ਼ਤੀ ਹੋ ਅਜ਼ਲ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੱਥ ਦ ਤਿਸ ਦਿਲ ਤਖ਼ਤੀ ਹੋ ਬਰ ਸਿਰ ਆਇਆਂ ਦਮ ਨਾ ਮਾਰੇਂ ਜਾਂ ਆਵੇ ਸਿਰ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਤੌਹੀਦ ਹੋ ਵਾਸਲ ਬਾਹੂ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹੀਵੇ ਵਕਤੀ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ