ਖੋਜ

ਜੇ ਦੇਣ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੂੰਦਾ

ਜੇ ਦੇਣ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੂੰਦਾ ਸਿਰ ਨੇਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਜੋ ਆਲਮ ਆਹਾ ਅੱਗੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਰ ਬੈਤ ਰਸੌਲ਼ੀ ﷺ ਮੰਨਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਦਿਕ ਦੇਣ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹੂ ਜੇ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی