ਜੀਂਦੇ ਕੀ ਜਾਨਣ ਸਾਰ ਮੋਇਆਂ ਦੀ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਜੀਂਦੇ ਕੀ ਜਾਨਣ ਸਾਰ ਮੋਇਆਂ ਦੀ, ਸੌ ਜਾਣੇ ਜੋ ਮਰਦਾ ਹੋ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਣ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਖ਼ਰਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਾਈਆਂ, ਬੀਹ ਅਜ਼ਾਬ ਕਬਰ ਦਾ ਹੋ ਵਾਹ ਨਸੀਬਾ ਉਹਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚ ਹਯਾਤੀ ਮਰਦਾ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ