ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਹ ਅਲਫ਼ ਥੀਂ ਪਾਇਆ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਹ ਅਲਫ਼ ਥੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੁਰਆਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮਾਰਨ ਦਮ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ, ਦੌਰ ਹਵੀਵ ਨੇਂ ਪਰਦੇ ਹੋ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਬਹਿਸ਼ਤ ਗ਼ੁਲਾਮ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚਾ ਕੀਤੇ ਨੇਂ ਬਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਦਤ ਦੇ ਵਿਚ ਵੜਦੇ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ