ਜਿਮ, ਜਿਸ ਅਲਫ਼ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਜਿਮ, ਜਿਸ ਅਲਫ਼ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬੇਦਾ ਬਾਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋ ਛੋੜ ਸਫ਼ਾਤੀ, ਲਧੀਵਸ ਜ਼ਾਤੀ, ਆਮੀ ਦੂਰ ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋ ਨਫ਼ਸ ਅਮਾਰਾ ਕੁਤਰਾ ਜਾਣੇ, ਨਾਜ਼ ਨਿਆਜ਼ ਨਾ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋ ਕਿਆ ਪਰਵਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਾਰੂ ਲੱਧਾ ਘਰ ਦਾ ਹੋ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ