ਜਿਸ ਦਿਲ ਅਸਮ ਅਲੱਲਾ ਦਾ ਚਮਕੇ

ਜਿਸ ਦਿਲ ਅਸਮ ਅਲੱਲਾ ਦਾ ਚਮਕੇ
ਇਸ਼ਕ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੱਲੇ ਹੋ

ਭਾ ਕਸਤੂਰਾ ਛਪਦੇ ਨਾਹੀਂ,
ਦੇ ਰੱਖੀਏ ਸੁਏ ਪੱਲੇ ਹੋ

ਉਂਗਲ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਦਿਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛਪਦੇ,
ਦਰਿਆ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਠ੍ਠੱਲਹੇ ਹੋ

ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਾਂ ਵਿਚ
ਬਾਹੂ ਯਾਰਾਂ ਯਾਰ ਸੋਲੇ ਹੋ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕਜ਼ਜ਼ ਮਤਬੂਆਤ; ਸਫ਼ਾ