ਕਲਮੇ ਨਾਲ਼ ਮੈਂ ਨ੍ਹਾਤੀ ਧੋਤੀ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਕਲਮੇ ਨਾਲ਼ ਮੈਂ ਨ੍ਹਾਤੀ ਧੋਤੀ ਕਲਮੇ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਹੀ ਹੋ
ਕਲਮਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜ਼ਨਾਜ਼ਾ ਕਲਮੇ ਗੋਰ ਸਹਾਈ ਹੋ
ਕਲਮੇ ਨਾਲ਼ ਬਹਸ਼ਤੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਲਮਾ ਕਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ
ਮੁੜਨ ਮੁਹਾਲ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਈ ਹੋਵ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ