ਖੋਜ

ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ

ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਲਾਕ ਕਰਮ ਦੇ ਹੋ ਜ਼ੁਬਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਬਰਾਬਰ ਮੌੜਾਂ ਕੰਮ ਕਲਮ ਦੇ ਹੋ ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ, ਅਰਸਤੂ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋ ਹਾਤਿਮ ਵਰਗੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰ ਬਾਹੂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی