ਖੋਜ

ਰਾਹ ਫ਼ਕ਼ਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਰੇਰੇ

ਰਾਹ ਫ਼ਕ਼ਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਰੇਰੇ ਓੜਕ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਹੋ ਨਾ ਇਥ ਇਲਮ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜਾਉਣ, ਨਾ ਇਥ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਮੱਤ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਵਸੇ ਹੋ ਮੌਤ ਫ਼ਕੀਰੀ ਜੀਂ ਸਿਰ ਆਵੇ ਮਾਲਮ ਥੀਵੇ ਤਿਸੇ ਹੋ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی