ਖੋਜ

ਤਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਤਵੱਕਲ ਵਾਲਾ

ਤਲਾ ਬਣਾ ਤਵੱਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਮਰਦਾਨੇ ਤੁਰੀਏ ਹੋ ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਥੀਂ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਥੀਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰੀਏ ਹੋ ਮਾ ਅਲਾਸਰ ਸਿਰਾ ਆਇਆ ਚਿੱਤ ਉਸੇ ਦਿਲ ਧਰੀਏ ਹੋ ਬੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਗਾਹ ਉਹ ਬਾਹੂ, ਰੋ ਰੋ ਹਾਸਲ ਭਰੀਏ ਹੋ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی