ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ

ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ
ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ

ਛਾਲੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਮੁਠੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰਹੇ
ਤਾਹੀਓਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ

ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਈ ਵੱਖਰੀ ਏ
ਸੋਹਣੀ ਨਾਲ਼ ਘੜੇ ਦੀ ਤਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ?

ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ
ਤਰਦੀ ਪਈ ਏ ਅੱਖ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ

ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਮਿਆਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ

ਹਵਾਲਾ: ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ; ਸਾਂਝ 2018؛ ਸਫ਼ਾ 55 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )