ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ

ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ
ਆਖਣ ਲੇਖੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ

ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ?

ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਖ ਈ ਹੋਣਾ ਸੀ
ਬੰਦਾ ਏਂ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ

ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਏ
ਹਾਲੀ ਬੱਦਲ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ

ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਹਿਣਾ ਏਂ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ?

ਹਵਾਲਾ: ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ; ਸਾਂਝ 2018؛ ਸਫ਼ਾ 64 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )