ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇਂ ਗੱਜਦੇ ਬੰਦੇ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ

ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇਂ ਗੱਜਦੇ ਬੰਦੇ ਵੱਸਣ ਕਿਸਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਜੇ ਪੱਲੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਬਬੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ ਏ ਕਿਹੜੀ ਤੇਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਬੰਦੇ ਕਸਮੇੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਭੱਜਦੇ ਬੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੀਕਰ ਜੀਣਾ ਚੱਜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ