ਟਿੱਬਾ ਟੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ

ਟਿੱਬਾ ਟੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ
ਕਰਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਕਸਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿੰਦਰ ਅੱਡੀ
ਸੱਤਾ, ਮੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਮਾੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਕਾਹਦਾ
ਖੁੱਲ੍ਹ, ਢੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਰਾਤੀਂ ਅੱਖ, ਤੇ ਬੱਦਲ਼ ਵਸੇ
ਚੋਇਆ ਚੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ

ਯਾਰ ਕਲੀਮਾ ਜੋਗੀ ਅੱਗੇ
ਸੱਪ, ਗਡਵਿਆ,ਇਕ ਬਰਾਬਰ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ