ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ
1960 –

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ

ਤਜਮਲ ਕਲੇਮ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਚੁਣੀਆਂ, ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਕਹਿਣ ਆਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉਚੇਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ।

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ