ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ

1960 –

 

ਸ਼ਾਇਰੀ

ਗ਼ਜ਼ਲਾ

ਕਿਤਾਬਾਂ