ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਨਈਂ ਜਾਂਦਾ

See this page in :  

ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਨਈਂ ਜਾਂਦਾ
ਸੋਚ ਰਹਿਆਂ ਕਿਉਂ ਮਰ ਨਈਂ ਜਾਂਦਾ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭੇ
ਬੂਹੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਨਈਂ ਜਾਂਦਾ

ਕਾਂਵਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਪਿਆਰੀ
ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਨਈਂ ਜਾਂਦਾ

ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਦਮ ਕਰਵਾਓ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਨਈਂ ਜਾਂਦਾ

ਸਿਰ ਸਾਹਵਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਈਂ ਹੁੰਦੀ
ਮੁਰਦਾ ਐਵੇਂ ਤਰ ਨਈਂ ਜਾਂਦਾ

ਇੰਜ ਕਲੀਮ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਸੁੱਟੀ
ਜਿਸਰਾਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਨਈਂ ਜਾਂਦਾ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ