ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਈ

ਦਿਨ ਤੇ ਗਿਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਈ
ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਈ

ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਰਗਾ
ਤੂੰ ਕਿਨ ਮਿਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਈ

ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੁੰਡ ਕਰਨੀ ਏ
ਓਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਈ

ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਐਂ
ਤੋਲ ਨਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਈ

ਜਾਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਊ
ਇਕ ਦੋ ਤਿੰਨ , ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਈ