ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਪਟਾਰੀ ਵਾਂਗਰ

ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਪਟਾਰੀ ਵਾਂਗਰ
ਖੁੱਲੇ ਕੌਣ ਮਦਾਰੀ ਵਾਂਗਰ

ਸਾਹ ਜੁੱਸੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਖੋਟਾ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਵਾਂਗਰ

ਦੁੱਖਾਂ ਡਾਹਡਾ ਚਸਕਾ ਦਿੱਤਾ
ਕਸਮੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਰੀ ਵਾਂਗਰ

ਅੱਖ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ
ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਾਂਗਰ

ਇਕ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਨਾਂ
ਕੱਟ ਕਲੇਜਾ ਆਰੀ ਵਾਂਗਰ