ਏਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਵਾਂ

ਵਜ਼ੀਰ ਆਗ਼ਾ

ਬਦਲ ਆਉਣ, ਝੜੀਆਂ ਲਗਣ, ਹੋਵਣ ਬਾਰਾਂਂ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਨਾਲ਼ ਏਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਵਾਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਵਜ਼ੀਰ ਆਗ਼ਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ