ਏਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਵਾਂ

ਬਦਲ ਆਉਣ, ਝੜੀਆਂ ਲਗਣ, ਹੋਵਣ ਬਾਰਾਂਂ
ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਨਾਲ਼ ਏਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਵਾਂ