ਵਜ਼ੀਰ ਆਗ਼ਾ

ਵਜ਼ੀਰ ਆਗ਼ਾ

ਵਜ਼ੀਰ ਆਗ਼ਾ

ਵਜ਼ੀਰ ਆਗ਼ਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰਤੇ ਇਕ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਨਕਾਦ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਸਰਗੋਧਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤ "ਛੱਜ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ" ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠ 2000ਈ. ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਚੜ੍ਹੀ।

ਵਜ਼ੀਰ ਆਗ਼ਾ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ

ਨਜ਼ਮਾਂ