ਇਥੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਕਾਲੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਨੈਣ ਦਗਾ ੜੇ

ਇਥੇ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਕਾਲੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਨੈਣ ਦਗਾ ੜੇ
ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਕਹਿਰ ਕੁਹਾੜੇ

ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਾਵੇ ਕਾਲ਼ੀ ਲਾਲ਼ ਹਨੇਰੀ
ਕਿਹੜਾ ਝੱਖੜ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਾੜੇ

ਕਿਸ ਲਿਖੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਹਿਰ ਜੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਮੀਤ
ਲੱਖ ਲਹੂਰਾਂ ਘੋਲ਼ ਘਾਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਕਾਹੜੇ

ਏਡਾ ਭਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਫ਼ਰਾ ਪੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਾੜਯ