ਆਰ ਕੰਧਾਂ

ਆਰ
ਪਾਰ ਕੰਧਾਂ
ਵਿਚ ਸਨਜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ

ਆਨ
ਮਾਸ ਖਾਣ
ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆਂਂ

ਆਰ
ਪਾਰ ਕੰਧਾਂ
ਵਿਚ ਲੰਮੀਆਂ ਗਲੀਆਂ

ਆਨ
ਪਾਵਨ ਮਿਲ
ਬੁਰਜ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲੀ ਆਂਂ

ਆਰ
ਪਾਰ ਕੰਧਾਂ
ਵਿਚ ਸਿੰਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ

ਆਉਣ
ਪਾਵਨ ਫੇਰੇ
ਕਧੀ ਪਾਰ ਚਲੀ ਆਂਂ