ਮਿੱਟੀ ਹਸਤ ਅਲਸਤ

ਮਿੱਟੀ ਹਸਤ ਅਲਸਤ
ਮਿੱਟੀ ਸ਼ੋਹ ਦਰਿਆ

ਮਿੱਟੀ ਸਾਵਾ ਪਾਣੀ
ਮਿੱਟੀ ਲਾਲ਼ ਹਵਾ

ਮਿੱਟੀ ਯਾਦ ਸੱਜਣ
ਮਿੱਟੀ ਚਿੱਤ ਚਿਤਾ

ਮਿੱਟੀ ਤਣ ਤੰਦੂਰ
ਮਿੱਟੀ ਤੱਤੀ ਭਾ

ਮਿੱਟੀ ਦਮ ਦਰੂਦ
ਮਿੱਟੀ ਹੱਥ ਸ਼ਫ਼ਾ

ਮੀ ਧਿਆਣ ਗਿਆਨ
ਮਿੱਟੀ ਨਕਸ਼ ਲਾ

ਮਿੱਟੀ ਸ਼ੋਕਰ ਨੀਲੜੀ
ਮਿੱਟੀ ਡੰਗ ਹਰਾ

ਮਿੱਟੀ ਪੈਰ ਪੈਗ਼ੰਬਰ
ਮਿੱਟੀ ਰੰਗ ਖ਼ੁਦਾ

ਮਿੱਟੀ ਰਸ ਹਯਾਤੀ
ਮਿੱਟੀ ਘੋਲ਼ ਪੱਲਾ

ਮਿੱਟੀ ਤੈਂਡਾ ਜੀਵਨ
ਮਿੱਟੀ ਤੈਂਡਾ ਫਾਹ

ਮਿੱਟੀ ਸੰਗ ਰਹਵੇਂ
ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹ