ਇਕ ਕਿਰਦਾਰ

ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਾਵੀ ਨਾਲ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਏ
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਇਸ਼ਕ ਏ
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਸ ਦਾਵੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਏ

ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਏ
ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਏ
ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧਰਦੀ ਏ

ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ਼ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ
ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਏ
ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਹਿੰਦੀ ਏ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਲਾਂ ਖਾਂਦੀ ਏ

ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਏ
ਉਹ ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੀ ਏ
ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੱਲ
ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ