ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੇ

See this page in :  

ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੇ
ਕੰਧੀ ਕੇਰੇ ਹੇਤ
ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਪਰ ਕਿਆ ਕਰੇ
ਜੇ ਪਾ ਤਣ ਰਹੇ ਸੁਚੇਤ

ਉਲਥਾ

The river flows on and on; it loves to eat into its banks. What can the whirlpool do to the boat, if the boatman remains alert?

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa

ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ