ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ

See this page in :  

ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ
ਤਣ ਅੰਦਰ ਜਾਲੀਂ
ਹੋਣ ਨਜੀਕ ਖ਼ੁਦਾਇ ਦੇ
ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ

ਉਲਥਾ

Those who are patient abide in patience; in this way, they burn their bodies. They are close to the Lord, but they do not reveal their secret to anyone.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa

ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ