ਰਾਤ ਕਥੋਰੀ ਵੰਡੀਏ

See this page in :  

ਰਾਤ ਕਥੋਰੀ ਵੰਡੀਏ
ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਵ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਂ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਕਵਾਵ

ਉਲਥਾ

Fareed, musk is distributed at night; they who can sleep get no share. They whose eyes are sleepy, how can they unite?

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa

ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ