ਰਾਤ ਕਥੋਰੀ ਵੰਡੀਏ

ਰਾਤ ਕਥੋਰੀ ਵੰਡੀਏ
ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਵ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਂ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਕਵਾਵ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ; ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕੀਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ; ਸਫ਼ਾ 45 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )

ਉਲਥਾ

Fareed, musk is distributed at night; they who can sleep get no share. They whose eyes are sleepy, how can they unite?

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa