ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ

See this page in :  

ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ
ਲਾਵਣੁ ਮੇਰੀ ਭੁਖ ॥
ਜਿਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ
ਘਣੇ ਸਹਨਿਗੇ ਦੁਖ ॥

ਉਲਥਾ

Fareed, my bread is made of wood, and hunger is my appetizer. Those who eat buttered bread, will suffer in terrible pain.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa

ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ