ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਇ ਕੈ

ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਇ ਕੈ
ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉ ॥
ਦੇਖਿ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ
ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਉ ॥

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ; ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕੀਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ; ਸਫ਼ਾ 28 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )

ਉਲਥਾ

Eat dry bread, and drink cold water. Fareed, if you see someone else's buttered bread, do not envy him for it.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa