ਇਕ ਜਾਂਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ

ਜਦ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ
ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ
ਝੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ

ਜਦ ਹਰ ਅਕਸ ਤੇ ਹਰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ
ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ

ਜਦ ਸੱਜਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ
ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ
ਰਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

ਜਦ ਸਾਹਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ
ਤਾਕਾਂ ਅੰਦਰ
ਲਹੂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਾ
ਇਕ ਜਾਂਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ

Reference: Zetoon di patti; page 123

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਨਜ਼ੀਰ ਕੇਸਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ