ਖੋਜ

ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੨੫।

ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਭੜਾਇਆ । ਯਾਰੋ ਯਾਰ ਚੌਤਰਫੇ ਛਾਇਆ । ਵਾਹਦ ਏਕੋ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ । ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੧। ਕਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੱਕੇ ਜਾਵਾਂ । ਓਥੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਢੂੰਢ ਲਿਆਵਾਂ । ਜੇਹੜੀ ਤਰਫੇ ਅਖ ਉਠਾਵਾਂ । ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੨। ਜਬ ਦਿਲਬਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਾਰੇ । ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ । ਓਹੀ ਦਿਸਦਾ ਤਰਫਾਂ ਚਾਰੇ । ਜਿਧਰ ਅਖ ਉਠਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੩। ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨੇ ਮਾਰ ਗਵਾਈ । ਖੁਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲੀ ਖੁਦਾਈ । ਜਿਉਂ ਕਰ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਈ । ਹੋ ਫ਼ਾਨੀ ਰਬ ਕਹਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੪। 'ਨਾ ਹਨੋ ਅਕਬਰ' ਸੁਨ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ । ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਕਲਾਮ ਰਬਾਨੀ । ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਨੇੜੇ ਦਿਲਬਰ ਜਾਨੀ । ਕਿਆ ਮਸਜਦ ਮੇਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੫। ਪਾਨੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ । ਗਿਆਨ ਗੰਗ ਮੇਂ ਨ੍ਹਾਵਨ ਚੰਗਾ । ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ ਗਈ ਸਭ ਸੰਗਾ । ਕਿਆ ਗੰਗਾ ਮੇਂ ਨ੍ਹਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੬। ਕਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੇਖ ਬਨਾਵਾਂ । ਜੋਗੀ ਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਲਾਵਾਂ । ਹਰ ਰੰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਸ ਆਵਾਂ । ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਦ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੭। ਜਿਤ ਵਲ ਦੇਖਾਂ ਦਿਲਬਰ ਜਾਨੀ । ਲਾਖ ਤਰੰਗਾਂ ਏਕੋ ਪਾਨੀ । ਜਿਉਂ ਇਕ ਸੂਤ ਹੋਈ ਬਹੁ ਤਾਨੀ । ਕਿਆ ਕੁਦਰਤ ਆਖ ਬਤਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੮। ਸਪਨੇ ਕਾ ਸਭ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ । ਜਾਗੇ ਏਕੋ ਰੂਪ ਹਮਾਰਾ । ਕਿਧਰੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰਾ । ਕਿਧਰੇ ਰਾਜ ਕਮਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੯। ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ । ਵੈਰੀ ਹੋਈ ਖ਼ਲਕਤ ਸਾਰੀ । ਕਿਧਰੇ ਨਰ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਾਰੀ । ਕਿਆ ਕੁਛ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੧੦। ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀ ਵੱਸੇ । ਆਪੇ 'ਲਾ ਮਕਾਨੀ' ਦੱਸੇ । ਟੁਟੇ ਗਫਲਤ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ । ਹੁਣ ਕੀ ਭੇਖ ਬਨਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੧੧। ਖ਼ਲਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੀ । ਅਪਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਂਦੀ । ਲਾ ਦੇਖੋ ਹਥ ਪਰ ਮਹਿੰਦੀ । ਪਿੱਛੇ ਰੰਗ ਸੁਹਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੧੨। ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨਾ ਢੂੰਡੇ ਕਾਈ । ਤੀਰਥ ਮਕੇ ਜਾਨ ਸਧਾਈ । ਭੁਲੀ ਫਿਰਦੀ ਸਭ ਲੁਕਾਈ । ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੧੩। ਸਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਲੱਖਾਂ । ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰੱਖਾਂ । ਅਗ ਨਾ ਛਪਦੀ ਅੰਦਰ ਕੱਖਾਂ । ਕੀਕਰ ਇਸ਼ਕ ਛਿਪਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੧੪। ਜੋ ਕੋਈ ਭੇਖ ਪਖੰਡ ਬਨਾਵੇ । ਸੋ ਜਗ ਅੰਦਰ ਆਦਰ ਪਾਵੇ । ਸਚ ਕਹੇ ਤੇ ਖੱਲ ਲਹਾਵੇ । ਸਾਚੋ ਸਾਚ ਅਲਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੧੫। ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਨੇੜੇ ਦਿਲਬਰ ਵਸਦਾ । ਏਹ ਜਗ ਢੂੰਢਨ ਬਾਹਰ ਨਸਦਾ । ਕਿਧਰੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਹਸਦਾ । ਕੀ ਛਡਾਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੧੬। ਵੋਹੀ ਤਨ ਮੇਂ ਵੋਹੀ ਮਨ ਮੇਂ । ਵੋਹੀ ਬਸਤੀ ਵੋਹੀ ਬਨ ਮੇਂ । ਵੋਹੀ ਲੜਤਾ ਜਾ ਰਨ ਮੇਂ । ਵੋਹੀ ਤੋ ਵੋਹੀ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੧੭। ਕਹੀਂ ਸੋਹਨੀ ਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ । ਕਹੀਂ ਹੁਸਨ ਸਿੰਗਾਰੀ ਨਾਰੀ ਹੈ । ਕਹੀਂ ਲੋਹਾ ਕਹੀਂ ਕਟਾਰੀ ਹੈ । ਕਹੀਂ ਕਤਰਾ ਸਿੰਧ ਕਹਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੧੮। ਕਹੀਂ ਬੇਦ ਕੁਰਾਨਾ ਪੜਦਾ ਹੈ । ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਹਕ ਮੈਂ ਹਕ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਹੀਂ ਹਕ ਕਹਿਨ ਥੀਂ ਲੜਦਾ ਹੈ । ਕਹੀਂ ਹਕੋ ਹਕ ਬਤਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੧੯। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ । ਐਪਰ ਦੂਜੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮਨ ਦਾ । ਮੂਰਖ ਦੇਖਨ ਬਾਨਾ ਤਨ ਦਾ । ਲਾਖੋਂ ਰੂਪ ਵਟਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੨੦। ਕਿਧਰੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇਂ । ਕਿਧਰੇ ਗਲੀਆਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇਂ । ਹਮ ਹੀ ਲਖ ਲਖ ਰੂਪ ਵਟਾਵੇਂ । ਪੀਰ ਮੀਰ ਬਨ ਆਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੨੧। ਕਿਧਰੇ ਜਾਗੇਂ ਕਿਧਰੇ ਸੋਵੇਂ । ਕਿਧਰੇ ਹੱਸੇਂ ਕਿਧਰੇ ਰੋਵੇਂ । ਕਿਧਰੇ ਐਨਲ ਹਕ ਬਗੋਵੇਂ । ਖੇਲ ਮਦਾਰ ਖਿਲਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੨੨। ਆਵੋ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਲ ਹਮਾਰੀ । ਜਿਉਂ ਕਰ ਹੈ ਕਸਤੂਰੀ ਕਾਰੀ । ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸਾਚ ਬਪਾਰੀ । ਉਸ ਸੇ ਮੁਲ ਪਵਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੨੩। ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਆਇਆ । ਹੋ ਮਨਸੂਰ ਐਨਲ ਹਕ ਗਾਇਆ । ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੱਮਸ ਬਨ ਚੰਮ ਲਹਾਇਆ । ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਹੋ ਆਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੨੪। ਸੋਹਨੇ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਪਸਾਰਾ । ਧਰਤ ਅਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰਾ । ਕਿਧਰੇ ਚਿੱਟਾ ਕਿਧਰੇ ਕਾਰਾ । ਪਰ ਬੇਰੰਗ ਕਹਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੨੫। ਜਾਗ੍ਰਤ ਸੁਪਨ ਸਖੋਪਤ ਕਹਿੰਦੇ । ਤੁਰੀਆ ਛੋਡ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ । ਕਿਧਰੇ ਲਾ-ਮਕਾਨੀ ਬਹਿੰਦੇ । ਛੋਡ ਜਗ ਸਭ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੨੬। ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲਬਰ ਪਾਇਆ । ਜਾਗੇ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ । ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ । ਕਿਸ ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੨੭। ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਗਾਈਏ । ਕਤਰੇ ਵਾਂਗ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਈਏ । ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਓਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ । ਏਕ ਅਨੇਕ ਸਦਾਵਾਂ ਮੈਂ । ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ।੨੮।

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਪਾਲ਼ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ਼ Picture

ਪਾਲ਼ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ਼ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਢਾਰੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ...

ਪਾਲ਼ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ