ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਭੋਕਨ ਕਿਤੇ ਛੱਡਿਆ ਅਜੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵਿਦਾ ਏ

ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਭੋਕਨ ਕਿਤੇ ਛੱਡਿਆ ਅਜੇ ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵਿਦਾ ਏ
ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹੱਕ ਦਾ ਸੁਖ ਸਬੂਤਾ ਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਾ ਏ

ਅਜੇ ਇਹ ਬਾਲ ਖਿਡੌਣੇ ਮੰਗਦਾ-ਏ ਬਾਲੜੀ ਮੰਗਦੀ ਵੰਗਾਂ ਚੁੰਨੀ
ਅਜੇ ਦੁਆ ਦੀ ਵੱਟਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਦਾ ਏ

ਮੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਟੱਲੀ ਖਿੜਕੀ ਅਜਨ ਮਸੀਤੀਂ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਈ
ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੱਸੀ ਕੈਚ ਉਲੀਕਿਆ ਚੇਤਾ ਚਿੱਤ ਭਨਭਰ ਵਿਦਾ ਏ

ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਹੰਘ ਭਰੋਸੇ ਜੋਗੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗਾਂ ਮੂਰਤ ਜਾਚੀ
ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਕੋਰਾ ਕਾਗਤ ਉਂਜੇ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਵਿਦਾ ਏ

ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਪੂਰਾ ਨਾਸਰ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਜਗਨੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਜੰਗਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਕਮਲਾ ਨੱਚਦਾ ਮੋਰ ਵਿਦਾ ਏ