ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿਣ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ

ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨਾਸਿਰ

ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਿਣ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਫ਼ਜਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਿਣ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਰਾਤ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾ ਦੇਣਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਊਦ ਲੀ ਲਾਹਮੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਹੋਣੀ ਓਥੇ ਦੂਜਾ ਦੇਣਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਮੱਕਿਓਂ ਚਾਨਣ ਟੁਰਦਾ ਏ ਤੇ ਕੁਰਬਲ ਮੁੜ ਜਾ ਦੇਣਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਚਾਕ ਏ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰੇ ਭਾ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਜਿਥੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਸਿੱਕੇ ਝੁਕਦਾ ਝੁਕਦਾ ਦੇਣਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਉੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਨਿੱਤ ਰੰਗਦਾ ਏ ਰਾਤ ਲਲਾਰੀ ਨਿੱਤ ਇਕ ਸੱਜਰਾ ਦੇਣਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜ ਆ ਦੇਣਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਵੇਹੜਾ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹਿਕੁ ਘਰ ਪ੍ਰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਰਾਤ ਸੌਵੇਂ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਸਿਰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਰਗਾ ਦੇਣਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi