ਵੋ ਕੀ ਆਕੜ ਆਕੜ ਚਲਣਾ

ਵੋ ਕੀ ਆਕੜ ਆਕੜ ਚਲਣਾ

ਖਾਏ ਖੌਰਾਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਣ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ, ਕੀ ਜਮ ਦਾ ਬਕਰਾ ਪਲਣਾ
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਥ ਮੁਲਕ ਤੁਸਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਜੂਹ ਪਰਾਈ ਮਿਲਣਾ
ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਨਿੰਤ ਖਾਕ ਵਿਚ ਰੁਲਣਾ